آغاز مراسم عاشورای حسینی در لبنان با شعار« همبستگی با ملت یمن»