حمله ترامپ به جمهوری خواهان: به حمایت شما نیازی ندارم