در تریبون‌های مذهبی از بیان مطالب بدآموز، پرهیز شود