« فرنجیه» بر نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری لبنان تاکید کرد