روسیه رجزخوانی آمریکا برای سوریه را با تشدید عملیات ضد تروریسم پاسخ می‌دهد