ترکیه اگر نیروهایش را خارج نکند با جنازه سربازانش مواجه خواهد شد