طرح مشترک دفاعی چین و روسیه برای مقابله با تهدیدات نظامی آمریکا