غربی‌ها از شکل گیری دموکراسی واقعی در منطقه هراس دارند