کاهش نرخ سود بانکی فقط با رونق تولید امکان‌پذیر است