عرضه محصولات پتروشیمی‌، خارج از بورس کالا صنایع پایین دستی را مختل می‌کند