مذاکره امام حسین از جنس سازش نبود، بلکه از جنس دعوت به عدل و ارشاد بود