روزنامه نگار مصری:نفت مورد نیاز خود را به جای عربستان از ایران تامین می کنیم