قرارداد انتقال برق از ترکیه به بخش ترک نشین قبرس امضا شد