اشغالگران صهیونیست یک جوان فلسطینی را به شهادت رساندند