سفیر سوریه : ناتو حمله کند، تل آویو را موشکباران می کنیم