العبادی در پاسخ به اردوغان: ما خاک‌‍مان را مردانه آزاد می‌کنیم نه با اسکایپ