اوباما، جمهوریخواهان طرفدار ترامپ را به تمسخر گرفت