دستور عجیب پادشاه سعودی برای درمان مجروحان کشتار صنعاء