نیویورک پست: می خواهید چه امتیاز دیگری به ایران بدهید؟