بنیاد مطالعات اسلامی و دانشگاه دولتی داغستان قرارداد همکاری امضا کردند