عضو جامعه روحانیت مبارز:‌ اصولگرایان دو کاندیدا معرفی کنند تا یکی به نفع دیگری کنار رود