"پیچ تند روابط ریاض - واشنگتن" با تصویب قانونی به نام عدالت ضد حامیان تروریسم