فرصتی برای حل اختلاف با آنکارا از طریق گفت و گو نیست