ثبت نام 70 هزار خانوار در سرشماری اینترنتی در 12 ساعت