تجمع عظیم مردمی در روز عاشورا در ضاحیه جنوبی بیروت آغاز شد