طیب‌نیا:خواهان ارتقای روابط با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هستیم