پنتاگون: عامل حمله به کشتی آمریکا در سواحل یمن خود را در معرض خطر بزرگی قرار داده