فوساتی: گریه کردم چون این بازی برایم حکم مرگ و زندگی را داشت