سرمربی سوریه: امیدوارم برابر ایران جبران کنیم/مستحق شکست نبودیم