نقش هواشناسی در کاهش خسارت ها در کشور افزایش می یابد