اوباما پاسخ مناسبی به اقدامات هکری روسیه خواهد داد