اشرفی اصفهانی: امام حسین(ع) به انتخابات کاری ندارد