کاپیتان کره: نمی‌دانم چرا اینقدر در ایران به من توجه می‌کنند