غول اقتصاد اروپا آسوده خیال به استقبال سال‌نو می‌رود