نماینده مهریز: همکاری مردم با مدیران نقش اساسی در توسعه دارد