سفیر سنگاپور درایران:ظرفیت ساحلی هرمزگان برای سرمایه گذاری مناسب است