مسکو: ایران بهانه آمریکا برای تضعیف چین و روسیه بود