ایران درتجارت خارجی اکو شاگرد دوم شد/ترکیه رتبه اول،افغانستان آخر