وزیر ارشاد برای مشورت درباره استعفا به دیدار پدر رفت