بایدو فعالیت های خود در حوزه سلامت را افزایش می دهد