توطئه آمریکا برای استفاده از جنگنده های به ظاهر روسی !