"پیچ تند روابط ریاض - واشنگتن" در قانونی بنام عدالت ضد حامیان تروریسم