تثبیت مواضع ارتش سوریه در اطراف بیمارستان "الکندی"