شیعیان مقیم انگلیس و ایرلند در شب عاشورای حسینی به سوگ نشستند