اوباما مدعی شد: برنامه اتمی تسلیحاتی ایران را تعطیل کردیم