سلیمان فرنجیه بر نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری لبنان تاکید کرد