سوریه: بان کی مون سازمان ملل را تابع خواسته برخی کشورها کرده است