دو سربازفرانسوی دراثرانفجار پهپاد در عراق به شدت زخمی شدند