جان کربی: داعش به خوبی خود را با شرایط موجود وفق می دهد