ادعای اوباما: ما برنامه اتمی تسلیحاتی ایران را تعطیل کردیم